Регистриране по ЗЗБУТ

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

Специална наредба на министъра на труда и социалната политика урежда реда и начина на подаване на декларацията.

Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 12 от 12 февруари 2010г.) от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

Срокът за подаване на декларацията е до 30 април на следващата година. 

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция "Инспекция по труда" в срока за подаване на декларацията.

Съгласно чл.4 от Наредбата, Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. За създаване на електронен вариант на декларацията (уведомлението) се използва специално разработен програмен продукт, който може да се изтегли от интернет страницата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Декларацията, съответно уведомлението, се подават по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен или упълномощен представител притежават универсален електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Подписаният с УЕП файл се подава чрез сайта на ИА "ГИТ" от формата за онлайн подаване на декларации достъпна от тази връзка.

Успешно приетите и одобрени декларации се публикуват в Публичен регистър в 30 дневен срок от датата на получаване на входящия номер. Регистъра е достъпен за справки от тази връзка.

   
 
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече
Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent