Регистриране в КЗЛД

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) води Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.  
Администратор на лични данни (АЛД), е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.
В случай че видът на обработваните лични данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са нормативно уредени.  
Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните.  
Администраторът на лични данни или негов представител е длъжен да подаде заявление за регистрация и документи по образец, утвърден от комисията, преди започване обработването на лични данни.
В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията вписва администратора на лични данни в Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.
Администраторът може да започне обработване на данните след подаване на заявлението за регистрация.
След приключване на предварителната проверка КЗЛД може да:
1. впише администратора на лични данни в регистъра;
2. даде задължителни предписания относно условията за обработване на лични данни и воденето на регистър на лични данни;
3. откаже вписването.
Срокове за регистрация:
Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни.
Когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД  данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном или на данни, чието обработване съгласно решение на комисията застрашава правата и законните интереси на физическите лица, комисията задължително извършва предварителна проверка преди вписване в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни". Предварителната проверка се извършва в двумесечен срок от подаване на заявление за регистрация.
Администраторът е задължен да поддържа информацията от Заявлението за регистрация в актуално състояние и уведомява комисията за всяка промяна на данните от него преди  извършването й. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.

   
 
Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent