Проект BG05M9OP001-2.010-0392-С01

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

Проект BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование", с бенефициент Нет Агент ЕООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg.

02.05.2019 г. - във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование", Нет Агент ЕООД провежда ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, съобразно условията на ЗУСЕСИФ и съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС 160 от 2016 г., указанията на Договарящия орган и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" по ОП РЧР 2014-2020 г..
Предмет на процедурата - Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на услугите, предоставяни от предприятието, чрез изработване на пазарен анализ и проучвания и маркетингов план за пазарна реализация на услугите, предоставяни от Нет Агент ЕООД, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование" по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд

Бюджет на услугата - до 5000,00 лв. без ДДС
Срок за подаване на оферти - до 06.05.2019 г.

Документите за избор на изпълнител, може да изтеглите от ТУК.

13.08.2018 г. - във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование", Нет Агент ЕООД провежда ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, съобразно условията на ЗУСЕСИФ и съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС 160 от 2016 г., указанията на Договарящия орган и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" по ОП РЧР 2014-2020 г..
Предмет на процедурата - Изработка на Платформа за предоставяне на обучителни услуги, във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование".

Бюджет на услугата - до 13 300,00 лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти - до 17.08.2018 г.

Документите за избор на изпълнител, може да изтеглите от ТУК.

25.06.2018 г. - във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование", Нет Агент ЕООД провежда ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, съобразно условията на ЗУСЕСИФ и съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС 160 от 2016 г., указанията на Договарящия орган и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" по ОП РЧР 2014-2020 г..
Предмет на процедурата - Осигуряване на Информация и визуализация на проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование".
Изработване на 1 бр. информационна табела и 2 бр. информационни плакати, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Информационна табела - 300,00 лв. без ДДС
Информационни плакати - 2 х 29,00 лв. - 58,00 лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти - до 29.06.2018 г.

Документите за избор на изпълнител, може да изтеглите от ТУК.

21.05.2018 г. - Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0392-С01 Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg , Нет Агент ЕООД търси да назначи:

ОБУЧИТЕЛИ по проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование"
ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ - 1 брой обучител с образование и опит в областта на Информационните технологии (обучител по Специфична професионална подготовка), 2 броя бучители с образование и опит в областта на икономиката/предприемачеството (обучители по Обща професионална подготовка и Отраслова професионална подготовка)

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Отговарят за провеждане на обучения по професия Оператор на компютър със специалност и код - 3450501- Текстообработване, първа степен на професионална квалификация?
- Отговарят за разработка на учебните материали?
- Отговарят за подготовка на Учебният график?
- Отговарят за организиране и провеждане на обученията.

ФОРМА НА ЗАЕТОСТ - Граждански договор.
Ангажираност в рамките на 2 месеца - заплащане от 921 лв./месеца.

Моля изпращайте вашите автобиографии на адрес office@nagent.net

20.05.2018 г. - Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0392-С01 Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg , Нет Агент ЕООД търси да назначи:

1) Наименование на длъжността: Разработчик, интерактивно съдържание
Във връзка със сключен договор BG05M9OP001-2.010-0392-С01 Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, Нет Агент ЕООД търси да назначи Разработчици интерактивно съдържание - 6 броя лица на възраст до 29 години.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
? Минимум средно образование;
? Комуникативност;
? Умение за работа в екип;
? Работа с документи;
? Точност;
? Желание за развитие;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
? Разработване на материали - интерактивно съдържание;
? Работа с документи;
? Работа с интернет;
? Работа с текстообработващи програми;
? Изготвяне на справки и отчети.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
? Обучение по професионална квалификация по професия Оператор на компютър със специалност и код - 3450501- Текстообработване, първа степен на професионална квалификация
? Позицията е за 8 часов работен ден на трудов договор при 5 дневна работна седмица.
- Заплата - 631.00 лв./месец

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка в срок до 30.06.2018 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Валидност на обявата - от 20.05.2018 г. до 30.06.2018 г.

Моля изпращайте вашите автобиографии на адрес office@nagent.net

Ще бъде отговорено и ще бъдат уговорени лични срещи, само с одобрени кандидатури.

2) Наименование на длъжността: Разработчик, интерактивно съдържание - наставник
Във връзка със сключен договор BG05M9OP001-2.010-0392-С01 Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, Нет Агент ЕООД търси да назначи Разработчик интерактивно съдържание - наставник - 1 брой.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
? Минимум средно образование;
? Комуникативност;
? Умение за работа в екип;
? минимум 3 месеца професионален опит в дейности, по които се предвижда да бъде наставник, а именно като Разработчик интерактивно съдържание (създаване на специализирано съдържание, работа с информационни продукти, ръководство при разработка на специализирани информационни продукти);

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Наставникът ще се грижи за 6 човека новоназначени лица от целевата група, като ще изпълнява следните задължения:
- идентифициране на потребностите на новоназначените
- оказване сътрудничество при адаптация на новоназначените служители
- използване на ефективни стратегии за менторска работа
- използване на личният си опит за нуждите на наставничеството
- оценяване на професионалното развитие на новоназначените
- прилагане на съвременни технологии за нуждите на менторството, което реализират
- консултиране на новоназначените в процеса на изпълнение на служебните им задачи

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
? Назначаване на трудов договор за срок от 6 месеца
? Позицията е за 4 часов работен ден на трудов договор при 5 дневна работна седмица
- Заплата - 255.00 лв./месец

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка в срок до 30.06.2018 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.


07.05.2018 г. - Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0392-С01 Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg , Нет Агент ЕООД търси да назначи:

1) Счетоводител по проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование"
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на проекта?
- Текуща обработка на първичните счетоводни документи във връзка с изпълнение на бюджета на проекта?
- Изготвя платежни документи и извършва банкови операции, свързани с дейностите по проекта?
- Съставя необходимите справки и отчети?
- Изготвя финансовите отчети към техническите доклади.

ФОРМА НА ЗАЕТОСТ - Граждански договор.
Ангажираност в рамките на 150 часа х 6 лв. - общо заплащане от 900 лв.

2) Координатор по проект № BG05M9OP001-2.010-0392-С01 "Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование"
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Оказва техническо съдействие на ръководителя на проекта?
- Подсигурява навременното изпълнение на планираните дейности?
- Координира, подпомага и организира дейностите по провеждане на обучения на включените в проекта лица?
- Изготвя графици и списъци на групите обучаеми. Следи за тяхното спазване?
- Изготвя отчети за извършените дейности по проекта;
- Изготвя технически доклади за изпълнение на проекта;
- Отговаря за попълването на документацията на проекта

ФОРМА НА ЗАЕТОСТ - Граждански договор.
Ангажираност в рамките на 140 часа х 8 лв. - общо заплащане от 1120 лв.

 

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent