Проект BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 388 744, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.
Събота 10.00 - 14.00 ч.

Проект BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г "Създаване на иновативен продукт Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици", с бенефициент Нет Агент ЕООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

05.08.2013 г. - Отговори на зададени въпроси, във връзка с ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.7, Т.1 ОТ ПМС 69/11.03.2013 Г., С ПРЕДМЕТ: Външни услуги по разработване на уеб-базирана платформа за поръчка, продажба и доставка на електронни полици и внедряване на софтуерния продукт и разработване на технологии за производство в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г. - "Създаване на иновативен продукт Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици", изпълняван от НЕТ АГЕНТ ЕООД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България" Операция BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия":1.1 Разработване на софтуер - уеб-базирана платформа за поръчка, продажба и доставка на електронни полици; 1.2. Внедряване на софтуерния продукт и разработване на технологии за производство. Отговорите може да изтеглите от ТУК.

31.07.2013 г. - Нет Агент ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител, чрез Публична покана, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", с оглед изпълнението на Дейност 5 и Дейност 6, и необходимостта от избор на изпълнител за Разработване на софтуер - уеб-базирана платформа за поръчка, продажба и доставка на електронни полици и внедряване на софтуерния продукт и разработване на технологии за производство, на основание Чл. 7 и Чл. 8 ал. 2 от ПМС 69 / 11.03.2013 г.
Документацията, може да изтеглите от ТУК.

21.06.2013 г. - Информация за сключен договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se005.
Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", с оглед изпълнението на Дейност 7. Разработване на маркетинг и бизнес план за пазарна реализация на услугите, предоставяни посредством продукта и необходимостта от избор на изпълнител заРазработване на интернет страница и създаване и публикувано съдържание на уеб-сайта, и на чл. 9 от ПМС №69/2013г. за изпълнител на първо място бе класирана фирма ДМ Партнер ЕООД. С избрания изпълнител се сключи договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se004.

21.06.2013 г. - Информация за сключен договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se004.
Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", с оглед изпълнението на Дейност 7. Разработване на маркетинг и бизнес план за пазарна реализация на услугите, предоставяни посредством продукта и необходимостта от избор на изпълнител за Разработване на маркетинг и бизнес план за пазарна реализация на услугите, предоставяни посредством продукта, и на чл. 9 от ПМС №69/2013г. за изпълнител на първо място бе класирана фирма Ирида Консулт ЕООД. С избрания изпълнител се сключи договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se004.

29.03.2013 г. - Информация за сключен договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se003.
В процедура за избор на изпълнител по чл.12 от ПМС № 55/2007 г. с предмет: "Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания софтуер - Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици" за изпълнител на първо място бе фирма Вип Инвест Ланд ООД. С избрания изпълнител се сключи договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se003.

14.03.2013 г. - Процедура за избор на изпълнител на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.
Със Заповед във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания софтуер - Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици бе стартирана процедура за избор на изпълнител на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.

25.02.2013 г. - Информация за сключен договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se002.
В процедура за избор на изпълнител по чл.12 от ПМС № 55/2007 г. с предмет: "Изготвяне на техническа спецификация" за изпълнител на първо място бе фирма Галивани ЕООД. С избрания изпълнител се сключи договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se002.

05.02.2013 г. - Процедура за избор на изпълнител на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.
Със Заповед във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител заИзготвяне на техническа спецификация бе стартирана процедура за избор на изпълнител на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.

27.01.2012 г. - Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", r с оглед на необходимостта от назначаване на Икономически мениджър Нет Агент ЕООД обявава провеждане на конкурс за избор на Икономически мениджър.

Наименование на длъжността: Икономически мениджър
Основни функции:
- Изпълнява функциите на Икономически мениджър, с оглед изпълнението на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0007-C001 и със задължения утвърдени от РАБОТОДАТЕЛЯ в длъжностна характеристика
- Формира и провежда политиката на фирмата, съгласно дейността
- Ръководи информационното обслужване във финансовата сфера
- Поддържа постоянен контакт с клиенти, с цел стриктни финансови взаимоотношения
- Изучава, анализира, разработва и дава експертни предложения и решения по проблемите на финансовата дейност
Участва в разработването на инструкции, методически указания и други материали, свързани с проблемната област
- Дава тълкувания, устни и писмени, и консултации, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи
Основни изисквания:
1. Образование - Завършено висше образование
2. Професионален опит и квалификация - Опит и задълбочени познания по осъществяване на цялостния Финансово-счетоводен цикъл. Опит при работа със специализирани софтуерни приложения. Много добра компютърна грамотност. Англейски език - писмено и говоримо на добро ниво.
3. Допълнителни квалификационни изисквания - Допълнителна лична квалификация: следдипломно обучение и/или специализация в проблемната област. Да може да работи самостоятелно и в екип, да поддържа индивидуален подход и коректни отношения с клиенти на високо професионално ниво. Работа с мрежови и офис програми, познаване на счетоводни софтуерни системи.
4. Лични качества - инициативност, творчество, комуникативност, оперативност, опит и добри способности за анализ и взимане на бързи решения; емоционална устойчивост; изключително добре развити умения за общуване и работа с хора.
За предимство ще се счита опит и/или допълнителна квалификация в застрахователното дело.
Тип на договора - трудов договор на 8 часов работен ден.
Ниво - средно управленско ниво
Заплата - 700 лв./месец
Валидност на обявата - от 27.01.2013 г. до 27.02.2013 г.

Моля изпращайте вашите автобиографии на адрес office@nagent.net

Ще бъде отговорено и ще бъдат уговорени лични срещи, само с одобрени кандидатури.

17.12.2012 г. - Информация за сключен договор № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/Se001.
В процедура за избор на изпълнител по чл.12 от ПМС № 55/2007 г. с предмет: "Създаване на програми и методики, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт - Анализ на пазара и изготвяне на тест-план" за изпълнител на първо място бе фирма Рииина ЕООД. С избрания изпълнител се сключи договор № № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/001.

05.12.2012 г. - Процедура за избор на изпълнител на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.
Със Заповед във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за Създаване на програми и методики, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт - Анализ на пазара и изготвяне на тест-план бе стартирана процедура за избор на изпълнител на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Застраховки | Контакти | ©2011 NetAgent