Проект BG05M9OP001-1.057-0116-С01

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

Проект BG05M9OP001-1.057-0116-С01 "Придобиване на умения чрез включване на лица от целевите групи - служители в Нет Агент ЕООД, както и безработни/неактивни лица, в специфични обучения, необходими за изпълнение на трудовите им задачи", с бенефициент Нет Агент ЕООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg.

06.07.2020 г. - във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.057-0116-С01 "Придобиване на умения чрез включване на лица от целевите групи - служители в Нет Агент ЕООД, както и безработни/неактивни лица, в специфични обучения, необходими за изпълнение на трудовите им задачи", Нет Агент ЕООД провежда ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, съобразно условията на ЗУСЕСИФ и съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС 160 от 2016 г., указанията на Договарящия орган и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-1.057 "УМЕНИЯ" по ОП РЧР 2014-2020 г..

Предмет на процедурата - "Организиране и провеждане на обучения за 12 служителя на Нет Агент ЕООД - Специфични обучения по бизнес анализ и моделиране за 6 бр. лица и Специфични обучения - Software QA - за 6 бр. лица.", във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0116-С01 "Придобиване на умения чрез включване на лица от целевитегрупи - служители в Нет Агент ЕООД, както и безработни/неактивни лица, в специфични обучения, необходими за изпълнение на трудовите им задачи" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд

Бюджет на услугата - до 28 800,00 лв. без ДДС
Срок за подаване на оферти - до 10.07.2020 г.

Документите за избор на изпълнител, може да изтеглите от ТУК.

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent